• Przedmiotowy system oceniania Agnieszki Kałczyńskiej-Durlej

    • 06.12.2016 23:19
    • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
      
     NAUCZYCIEL: AGNIESZKA KAŁCZYŃSKA-DURLEJ
      
     ROK SZKOLNY: 2016/2017

     Zasady ogólne:
     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w pierwszych dwóch tygodniach września) informują uczniów o:
     1) wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, niezbędnych do uzyskania pozytywnych ocen klasyfikacyjnych;
     2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
     3) warunkach i trybie poprawiania bieżących ocen niedostatecznych;
     4) warunkach i trybie ubiegania się o ocenę bieżącą z opuszczonych zajęć;
     5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.
      
     I CELE OCENIANIA
      
     Cele ogólne:
     1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
     2 .Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
     3. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur.
     4. Rozwijanie sprawności czytania i pisania.
     5. Poszerzanie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego.
     6. Opanowanie słownictwa dotyczącego życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz obszaru języka docelowego w oparciu o autentyczne materiały językowe.
     7. Rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka.
     8. Rozwój indywidualnych strategii uczenia się.
     9. Opanowanie zasad wymowy i ortografii.
      
     II SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
      
     Narzędzia pomiaru osiągnięć:
     Pomiar osiągnięć ucznia odbywać się będzie według zasad pomiaru dydaktycznego ( przy zachowaniu takich właściwości , jak: obiektywizm pomiaru, trafność , rzetelność i obiektywizm punktowania) za pomocą następujących narzędzi :
     1. Sprawdzianów pisemnych, na które składają się:
     A testy, które zawierają zadania otwarte (np.  krótkie wypowiedzi, teksty z luką itp.), zadania zamknięte (np. dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz itp.) oraz  formy krótkiego wypracowania/wypowiedzi pisemnej;
     B wypracowania klasowe pisane indywidualnie lub w parach/grupach.
     1. Krótkich sprawdzianów/kartkówek.
     2. Odpowiedzi ustnych.
     3. Aktywności ucznia.
     4. Prac domowych i przygotowania do lekcji.
     5. Prac dodatkowych (prezentacje, projekty, portfolio, przeczytana książka, sprawozdanie z wycieczki, z wyjścia do muzeum, z kontaktów społecznych, itp.).
     Osiągnięcia ucznia podsumowywane są oceną w dzienniku.
      
     Częstotliwość pomiaru osiągnięć:
     • Sprawdziany – co najmniej 2 w semestrze,
     • Kartkówki – co najmniej 2 w semestrze,
     • Odpowiedzi ustne – co najmniej 1 w semestrze,
     • Prace dodatkowe – zależnie od potrzeb,
     • Prace domowe (ustne lub pisemne) – w zależności od potrzeb,
     • Aktywność – na bieżąco i semestralnie.
      
     III KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA
      
     Zasady ogólne:
     • Ocenianie będzie dokonywane na podstawie skali obowiązującej w polskim systemie oświaty. Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) przy ocenach cząstkowych. Ocenianie jest jawne, a oceny uzasadniane.
     • Przy wystawianiu ocen bieżących brana jest pod uwagę skala:
      
     96% - 100% celujący
     85% - 95% bardzo dobry
     75% - 84 % dobry
     60% - 74% dostateczny
     40% - 59% dopuszczający
      
     1. Sprawdzian pisemny (testy i wypracowania).
     • Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiedziane i zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (obowiązuje zasada max. 3 w tyg. i 1 w ciągu 1 dnia; NIE DOTYCZY TO SPRAWDZIANÓW PRZENIESIONYCH NA PROŚBĘ UCZNIÓW I ZAJĘĆ MIĘDZYODDZIAŁOWYCH).
      • Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie w terminie pisanym przez całą klasę, ma obowiązek uczynić to w terminie do 2 tygodni od momentu ustania absencji w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jednocześnie jego nieobecność powoduje uzyskanie przez ucznia oceny 0 (nie liczonej do średniej). Po uzyskaniu zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę liczoną do średniej. Jeśli uczeń nie stawi się na wyznaczony termin zaliczenia, uzyskuje kolejną ocenę 0, którą ma obowiązek poprawić. Uczeń , który nie stawi się na zaliczenie w wyznaczonym terminie otrzymuje drugie „0”
     i przystępuje do zaliczenia danego materiału na lekcji języka angielskiego, na której będzie obecny (w terminie do 2 tygodni od drugiego terminu sprawdzianu). 
     Brak poprawy danej oceny 0 jest uznany za niezaliczenie konkretnej partii materiału i jest brane pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej lub końocoworocznej.
     • Poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna, musi odbyć się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej). Niestawienie się na poprawę w terminie ustalonym z nauczycielem jest równoznaczne z utrzymaniem oceny niedostatecznej i jednoczesną rezygnację z możliwości poprawy oceny.
     • Poprawa oceny innej niż niedostateczna również jest dobrowolna i musi odbyć się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodniu od otrzymania oceny). Poprawa ta jednak odbywa się po lekcjach, by nie utrudniać pracy innym uczniom. Niestawienie się na termin poprawy przez ucznia, oznacza utrzymanie istniejącej oceny.
     • Sprawdziany powinny uwzględniać wszystkie poziomy wymagań. Poprawa sprawdzianów powinna obejmować ten sam materiał, o takim samym stopniu trudności, z taką samą skalą ocen.
     • Sprawdziany powinny być ocenione i udostępnione uczniom do wglądu przed następną klasówką (w miarę możliwości do 2 tygodni). Uczeń ma wgląd w kryteria punktowe poszczególnych ocen.
     • Wypracowania lub inne prace pisemne po ocenieniu są omawiane i oddawane uczniom, natomiast testy po omówieniu pozostają w archiwum nauczyciela do wglądu do końca roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zatrzymać również prace pisemne ucznia.
     • Ostatni sprawdzian musi być oddany na 2 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną.
      
     1. Krótkie sprawdziany/Kartkówki.
     • Kartkówki składają się z kilku krótkich pytań/zadań, które są punktowane;
     • Kartkówki trwają 10-15 minut i są obowiązkowe i niezapowiadane.
     • Zakres ich treści obejmuje zazwyczaj trzy ostatnie tematy lekcyjne.
     • Kartkówki mogą być też zapowiadane i w takich przypadkach obejmują wybrany materiał ustalony przez nauczyciela.
     • Poprawa kartkówek jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela (do 2 tygodni po otrzymaniu oceny) i może się ona odbywać poza lekcjami.
     • Uczeń nieobecny na danej kartkówce uzyskuje ocenę 0 (nie liczoną do średniej) i nie musi poprawiać tej oceny. W wyjątkowych sytuacjach  uczeń pisze tę kartkówkę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodni od ustania absencji ucznia) i odbywa się to w trybie „niezapowiadanym” (w takich sytuacjach nauczyciel podkreśla, że każdy musi napisać daną kartkówkę).
     • Kartkówki po ocenieniu są omawiane i po omówieniu pozostają w archiwum nauczyciela do wglądu do końca roku szkolnego.
      
     1. Odpowiedzi ustne.
     • Na ocenę odpowiedzi składają się: znajomość tematu (treść), bogactwo i poprawność gramatyczno-leksykalne, płynność i swoboda wypowiedzi, wymowa i intonacja oraz sposób prezentacji.
     • Uczeń może być poproszony do odpowiedzi bez wcześniejszej zapowiedzi.
     • Odpowiedź ustna to 1) krótka odpowiedź na zadany ogólny temat, 2) odpowiedź w stylu maturalnym o 3 rodzajach, 3) odpowiedź jako całościowa matura ustna.
     • Uczeń ma prawo do uzasadnienia oceny z odpowiedzi ustnej i jej poprawy w indywidualnie ustalonym z nauczycielem terminie.
     • Kryteria oceny wypowiedzi ustnej jako krótkiej odpowiedzi na zadany temat:
      
      
      
      
      
      
     OCENA
     KRYTERIUM
      
     TREŚĆ
      
     SŁOWNICTWO
      
     KOMUNIKACJA
      
     POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA
      
      
     PŁYNNOŚĆ
     WYMOWA, AKCENT, INTONACJA
     W zakresie treści wypowiedź można określić jako: Słownictwo zawarte w wypowiedzi można określić jako: Ze względu na zachodzącą komunikację, rozmowę (dialog, odgrywanie ról) lub wypowiedź można określić jako: Ze względu na poprawność gramatyczną, wypowiedź można określić jako: Ze względu na płynność, dłuższą wypowiedź można określić jako: W zakresie wymowy, akcentu i intonacji wypowiedź można określić jako:
      
     5
     Pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje Bogate i zróżnicowane, pozwalające na swobodne przekazanie wszystkich wymaganych informacji Naturalną rozmowę zawierającą wyrażenia charakterystyczne dla języka mówionego Poprawną i zróżnicowaną pod względem zastosowanych struktur Samodzielną, swobodną i spójną Poprawną pod względem wymowy, charakteryzującą się intonacją przypominającą naturalną
      
     4
     Treściwą, zawierającą większość wymaganych informacji Odpowiednie dla przekazania wszystkich istotnych informacji Poprawna wymianę informacji w odpowiedzi na zadane pytania Poprawną w zastosowaniu charakterystycznych dla danego zagadnienia struktur W większej części samodzielną, spójną i logiczną, czasem wspomaganą przez nauczyciela Poprawną w zakresie poszczególnych wyrazów, zachowującą cechy intonacji charakterystyczne dla języka ang.
      
     3
     Zawierającą część wymaganych informacji Wystarczające dla przekazania najważniejszych informacji Schematyczną lecz w większej części stanowiącą logiczny ciąg pytań i odpowiedzi Zadowalającą w zakresie podstawowych struktur Samodzielną jedynie we fragmentach, wspomaganą przez nauczyciela Zrozumiałą pomimo niedociągnięć w zakresie wymowy niektórych wyrazów lub akcentów
      
     2
     Ubogą, zawierającą nieliczne wymagane informacje Ubogie, lecz pozwalające na przekazanie części informacji Niepowiązany ciąg na ogół zrozumiałych pytań i odpowiedzi Niepoprawną, lecz pozwalającą na zrozumienie części wymaganych informacji Niekompletną, niesamodzielną, wspomaganą przez nauczyciela Częściowo zrozumiałą pomimo błędnej wymowy niektórych wyrazów, niewłaściwego akcentu
      
     1
     Niezawierającą wymaganych informacji Zbyt ubogie dla przekazania wymaganych informacji Niekomunikatywna ze względu na niezrozumienie pytań lub nieudzielenie oczekiwanych odpowiedzi Niepoprawną i niezawierającą struktur wymaganych dla przekazania informacji Niespójną mimo pomocy nauczyciela Niezrozumiałą z powodu niewłaściwej wymowy i akcentu w wyrazach oraz zdaniach
     Z sugerowanych zestawień nauczyciel wybiera jedynie kryteria odnoszące się do wybranej formy wypowiedzi. Na przykład ustne streszczenie tekstu nie będzie oceniane pod względem zachodzącej komunikacji, lecz przekazania treści. Końcowa ocena będzie przybliżoną średnią poszczególnych wyników. Ocenę celującą nauczyciel wystawia wtedy, kiedy w zakresie wymagań zasadniczych kryteriów uczeń spełnił warunki na ocenę bardzo dobrą i wykazuje się umiejętnościami lub wiadomościami wybiegającymi poza poziom danej klasy (np. interesująca treść wypowiedzi, bardzo bogate słownictwo).
     • Odpowiedź ustna może też być maturalną odpowiedzią w trzech rodzajach, która oceniana wg skali:
     (max. 20 punktów)
     ZADANIE 1 CZAS
     Rozmowa wstępna: ok 2-3 pytania z różnych kategorii. Ok. 2 minut
     Zadanie maturalne 1: rozmowa z odgrywaniem roli. 3 minuty, w tym 30 na przygotowanie
     KRYTERIA OCENIANIA PUNKTACJA
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie wstępnej 0-2 pkt
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie z odgrywaniem roli 0-6 pkt
     Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Wymowa 0-2 pkt
     Płynność wypowiedzi 0-2 pkt
     LUB
     ZADANIE 2 CZAS
     Rozmowa wstępna: ok 2-3 pytania z różnych kategorii. Ok. 2 minut
     Zadanie maturalne 2: opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania. 4 minuty
     KRYTERIA OCENIANIA PUNKTACJA
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie wstępnej 0-2 pkt
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie z odgrywaniem roli 0-6 pkt
     Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Wymowa 0-2 pkt
     Płynność wypowiedzi 0-2 pkt
     LUB
     ZADANIE 3 CZAS
     Rozmowa wstępna: ok 2-3 pytania z różnych kategorii. Ok. 2 minut
     Zadanie maturalne 3: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania. 5 minut, w tym ok. 1 minuty na zapoznanie się z treścią zadania.
     KRYTERIA OCENIANIA PUNKTACJA
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie wstępnej 0-2 pkt
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie z odgrywaniem roli 0-6 pkt
     Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Wymowa 0-2 pkt
     Płynność wypowiedzi 0-2 pkt
     Uszczegółowienie kryteriów oceniania
     W kryterium sprawności komunikacyjnej:
     Do ilu elementów zdający się odniósł? Do elementów zdający rozwinął?
     4 3 2 1 0
     4 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt
     3   4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt
     2     3 pkt 2 pkt 1 pkt
     1       1 pkt 0 pkt
     0         0 pkt
     Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można odjąć punkty za pomoc udzieloną zdającemu:
     RODZAJ POMOCY ILOŚĆ PUNKTÓW ODEJMOWANYCH
     • Zdający nie potrzebuje (zad. 2 i 3 maturalne) lub bardzo rzadko (1-2 razy) potrzebuje pomocy egzaminującego (parafrazy) (zad. 1 maturalne)
     • Dodatkowo w zad. 1 maturalnym:  ORAZ  wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego
     Nie odejmujemy
     • Zdający czasami potrzebuje pomocy egzaminującego ( w zad. 2 – przeformułowanie 1-2 pytań; w zad. 3 – przeformułowanie 1 pytania)
     • Dodatkowo z zadaniu 1 maturalnym: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego.
     Minus 1 punkt
     • Zdający potrzebuje znacznej pomocy egzaminującego ( w zad 2 – przeformułowanie wszystkich 3 pytań; w zad. 3 – przeformułowanie dwóch pytań)
     • Dodatkowo w zadaniu 1 maturalnym: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego.
     Minus 2 punkty
     W zakresie struktur leksykalno-gramatycznych:
     PUNKTACJA OPIS ZAKRESU
     4 pkt Szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone, rzadko stosuje pospolite słowa i struktury (POZIOM B1, CZYLI MIĘDZY PREINTERMEDIATE A INTERMEDIATE)
     3 pkt Zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone; formułując wypowiedź na tematy złożone, stosuje jednak głównie pospolite słowa i struktury
     2 pkt Ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty
     1 pkt Bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste
     0 pkt Brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy proste
     W kryterium poprawności struktur leksykalno-gramatycznych:
     PUNKTACJA OPIS
     4 pkt Sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji
     3 pkt Dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację
     2 pkt Liczne błędy leksykalne i gramatyczne, często zakłócające komunikację
     1 pkt Bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację
     0 pkt Brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna
     W kryterium wymowy:
     PUNKTACJA OPIS
     2 pkt Brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji
     1 pkt Błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację
     0 pkt
     • Błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie komunikatu
     • Brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna
     W kryterium płynności wypowiedzi:
     PUNKTACJA OPIS
     2 pkt W wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu
     1 pkt Pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór komunikatu
     0 pkt
     • Pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają obiór komunikatu
     • Brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna
      
     • Odpowiedź ustna jako całościowa matura ustna oceniana jest jak matura ustna (max. 30 pkt):
      
     ZADANIE CZAS
     Rozmowa wstępna: ok 2-3 pytania z różnych kategorii. Ok. 2 minut
     Zadanie maturalne 1: rozmowa z odgrywaniem roli 3 minuty, w tym 30 sekund na przygotowanie się
     Zadanie maturalne 2: opis ilustracji i odpowiedź na 3  pytania 4 minuty
     Zadanie maturalne 3: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania. 5 minut, w tym ok. 1 minuty na zapoznanie się z treścią zadania.
     KRYTERIA OCENIANIA PUNKTACJA
     Sprawność komunikacyjna w rozmowie wstępnej Nie oceniana
     Sprawność komunikacyjna w zadaniach 1, 2 i 3 0-6 pkt x 3 = 18
     Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 0-4 pkt
     Wymowa 0-2 pkt
     Płynność wypowiedzi 0-2 pkt
     Dodatkowo jeśli zdający nie przystąpił do wszystkich zadań:
     Liczba zadań, do których przystąpił zdający Zakres struktur leks.-gram. Poprawność struktur leks.-gram. wymowa Płynność wypowiedzi
     2 zadania Max. 2 pkt Max. 2 pkt Max. 2 pkt Max. 2 pkt
     1 zadanie Max. 1 pkt Max. 1 pkt Max. 1 pkt Max. 1 pkt
     Ponadto:
     • 0 pkt za sprawność komunikacyjną = 0 pkt z umiejętności językowych(zakres struktur, poprawność struktur, wymowa i płynność);
     • 0 pkt za zakres struktur leksykalno-gramatycznych = 0 pkt za poprawność struktur (zostaje tylko wymowa i płynność w umiejętnościach językowych).
     SKALA OCEN:
                     20 lub 29-30 – ocena celująca
                     17-19 lub 26-28 – ocena bardzo dobra
                     15-16 lub 23-25 – ocena dobra
                     12-14 lub 18-22 – ocena dostateczna
                     8-11 lub 12-17 – ocena dopuszczająca
                     0-7 lub 0-11 – ocena niedostateczna
      
     1. Aktywność ucznia na lekcji.
     • Aktywność ucznia jest oceniana na bieżąco oraz semestralnie.
     • Aktywność ucznia oceniana na bieżąco podczas lekcji oceniana jest na podstawie plusów i minusów; w szczególnych przypadkach w formie pełnych ocen. Uczeń może uzyskać plus za zaangażowanie na konkretnych zajęciach, odpowiedź ustną na zadany temat oraz za wykonanie jakieś zadania. Uczeń może otrzymać minus za pasywną postawę na całych zajęciach lub podczas wykonywania konkretnego zadania. Trzy plusy to ocena bardzo dobra a trzy minusy to ocena niedostateczna.
     • Aktywność ucznia oceniana na bieżąco może być też oceniona w formie oceny w skali 1-6. Uczeń może uzyskać taką ocenę za inne formy swojej aktywności (wykonywanie albumów, plakatów, pomocy naukowych związanych z językiem angielskim) oraz za udział w konkursach.
     • Za udział w konkursach uczeń jest nagrodzony ocenami z aktywności:
      • konkurs szkolny (wewnętrzny):
     wynik najwyższy ( pierwsze miejsce) – ocena celująca,
     wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny lub awans do następnego etapu – ocena bardzo dobra,
     sam udział w konkursie – 2 plusy lub ocena bardzo dobra;
     • konkurs pozaszkolny jako szkolny etap konkursu pozaszkolnego:
     wynik najwyższy ( pierwsze miejsce) – ocena celująca,
     wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny lub awans do następnego etapu – ocena bardzo dobra lub ocena celująca,
     sam udział w konkursie – 2 plusy lub ocena bardzo dobra;
     • konkurs pozaszkolny (zewnętrzny):
     sam udział w konkursie – ocena bardzo dobra,
     awans do następnego etapu – ocena celująca,
     udział w eliminacjach wojewódzkich – ocena celująca,
     zdobycie tytułu laureata – ocena celująca na koniec roku szkolnego.
     • Aktywność ucznia oceniana semestralnie  jest oceniana w skali ocen 1-6. Ta ocena wystawiana jest po uwzględnieniu samooceny ucznia. Przy tej ocenie brane są pod uwagę: ogólne zaangażowanie na zajęciach (praca własna samodzielna, praca w grupach, praca w parach), organizacja pracy własnej (przygotowanie do zajęć, do kartkówek, sprawdzianów; terminowość; zarządzanie czasem własnym w tej pracy), zadania domowe, praca z platformą Instaling, zaangażowanie ponad minimum wymagań (prace dodatkowe lub udział w konkursach/ przedsięwzięciach z języka angielskiego).
      
     1. Prace domowe.
     • Zadania domowe to mogą być różnego rodzaju ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, zadania na słuchanie, pisanie lub czytanie. Za nie wykonanie zadania uczeń utrzymuje minusa.
     • W przypadku drobnych zadań otwartych (krótkich wypowiedzi pisemnych) uczeń za ich wykonanie może otrzymać plusy lub minusy, przy czym minus otrzymuje uczeń, który nie wykonał zadania lub ponad 50% jego zadania jest niepoprawna.
     • Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.
     • Zadania domowe mogą być ustne lub pisemne.
     • Prace domowe mogą mieć też formę prac maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub innych wypracowań dłuższych. Kryteria oceny takich prac są każdorazowo określane przez nauczyciela.
     • W przypadku różnego rodzaju wypracowań, które nie mają formy prac maturalnych, prace ucznia oceniane są wg kryteriów:
      
      
      
      
      
      
     OCENA
     KRYTERIUM
      
     TREŚĆ
      
     SŁOWNICTWO
      
     FORMA I OBJĘTOŚĆ
      
     POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA
      
      
     PŁYNNOŚĆ
      
     PISOWNIA I INTERPUNKCJA
     W zakresie treści wypowiedź można określić jako: Słownictwo zawarte w wypowiedzi można określić jako: Ze względu na formę i objętość, wypowiedź można określić jako: Ze względu na poprawność gramatyczną, wypowiedź można określić jako: Ze względu na płynność, dłuższą wypowiedź można określić jako: W zakresie pisowni i interpunkcji wypowiedź można określić jako:
      
     5
     Pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje Bogate i zróżnicowane, pozwalające na swobodne przekazanie wszystkich wymaganych informacji Zachowującą wszystkie cechy charakterystyczne dla danej formy Poprawną i zróżnicowaną pod względem zastosowanych struktur Samodzielną, swobodną i spójną Poprawną pod względem pisowni i interpunkcji
      
     4
     Treściwą, zawierającą większość wymaganych informacji Odpowiednie dla przekazania wszystkich istotnych informacji Zachowującą zasadnicze cechy charakterystyczne dla danej formy Poprawną w zastosowaniu charakterystycznych dla danego zagadnienia struktur W większej części samodzielną, spójną i logiczną, czasem wspomaganą przez nauczyciela Zasadniczo poprawną, zawierającą drobne usterki w zakresie pisowni lub interpunkcji
      
     3
     Zawierającą część wymaganych informacji Wystarczające dla przekazania najważniejszych informacji Zachowującą niektóre cechy charakterystyczne dla danej formy Zadowalającą w zakresie podstawowych struktur Samodzielną jedynie we fragmentach, wspomaganą przez nauczyciela Poprawna w zakresie pisowni najważniejszych wyrazów, z usterkami nieumożliwiającymi zrozumienia wypowiedzi
      
     2
     Ubogą, zawierającą nieliczne wymagane informacje Ubogie, lecz pozwalające na przekazanie części informacji Zachowującą nieliczne cechy charakterystyczne dla danej formy Niepoprawną, lecz pozwalającą na zrozumienie części wymaganych informacji Niekompletną, niesamodzielną, wspomaganą przez nauczyciela Zawierającą liczne usterki w zapisie, lecz pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
      
     1
     Niezawierającą wymaganych informacji Zbyt ubogie dla przekazania wymaganych informacji Niespełniającą warunków wymaganej formy wypowiedzi Niepoprawną i niezawierającą struktur wymaganych dla przekazania informacji Niespójną mimo pomocy nauczyciela Niepoprawną w zakresie zapisu nawet podstawowych wyrażeń
     Końcowa ocena będzie przybliżoną średnią poszczególnych wyników. Ocenę celującą nauczyciel wystawia wtedy, kiedy w zakresie wymagań zasadniczych kryteriów uczeń spełnił warunki na ocenę bardzo dobrą i wykazuje się umiejętnościami lub wiadomościami wybiegającymi poza poziom danej klasy.
      
     1. Prace dodatkowe.
     • Uczeń może wykonać dodatkowe prace takie jak projekt, portfolio, sprawozdanie z przeczytanej książki, z wycieczki do muzeum, kontaktów społecznych ,itp. w formie pisemnej lub ustnej. Rodzaj i ocena pracy jest ustalana indywidualnie z nauczycielem.
     • Prezentacja/ referat/ bez zadawania pytań oceniana jest zazwyczaj wg poniższych kryteriów:
      
     PUNKTACJA KRYTERIUM
     0-5 zawartość merytoryczna (dobór informacji, wielostronne ujęcie)
     0-5 układ prezentacji (logiczny, z podziałem na wstęp rozwinięcie i zakończenie)
     0-3 efektywność przedstawienia tematu (rzeczowość przedstawiania tematu, mówienie ze zrozumieniem, mówienie z pamięci, zaciekawienie tematem, zaangażowanie słuchaczy)
     0-5 Język: gramatyka i słownictwo (poprawność i bogactwo)
     0-2 poprawność doboru pomocy i innych środków i umiejętność ich wykorzystania
     SKALA OCEN:
     19,5-20 celujący
     19 – cel, 18,5 + bdb
     17 bdb
     16,5 –bdb, 16 +db
     15 db
     14,5 –db, 14 +dost
     12 dost
     11,5 –dost, 11+dop
     8 dop
     poniżej 8 niedostateczny
     • Prezentacja /referat / z pytaniami oceniana jest zazwyczaj wg poniższych kryteriów:
                    
     PUNKTACJA KRYTERIUM
     0-3 zawartość merytoryczna (dobór informacji, wielostronne ujęcie, właściwa terminologia)
     0-3 układ prezentacji (logiczny, z podziałem na wstęp rozwinięcie i zakończenie)
     0-3 efektywność przedstawienia tematu (rzeczowość przedstawiania tematu, mówienie ze zrozumieniem, mówienie z pamięci, zaciekawienie tematem, zaangażowanie słuchaczy)
     0-3 płynność i swoboda wypowiedzi
     0-1 poprawność doboru pomocy i innych środków i umiejętność ich wykorzystania
     0-2 obrona własnych poglądów – odpowiedzi na pytania uzupełniające
     SKALA OCEN:
                     15 – ocena celująca
                     13-14 – ocena bardzo dobra
                     11-12 – ocena dobra
                     9-10 – ocena dostateczna
                     6-8 – ocena dopuszczająca
                     0-5 – ocena niedostateczna
     • W przypadku prezentacji na zadany temat z dyskusją:
      
     PUNKTACJA PREZENTACJA TEMATU
     5-6 Bogata treść, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logiczne powiązane, poprawna konstrukcja prezentacji (zawierająca wstęp, rozwinięcie i zakończenie)
     3-4 Bogata treść, jednostronne ujęcie tematu, brak spójności logicznej między niektórymi elementami prezentacji, niezbyt poprawna konstrukcja prezentacji (nie zawierająca wstępu lub zakończenia)
     1-2 Uboga treść, częściowo odbiegająca od tematu, brak spójności logicznej między elementami prezentacji, brak wyraźnej konstrukcji prezentacji (nie zawiera wstępu i zakończenia)
     0 Bardzo uboga treść, znacznie odbiegająca od tematu, prezentacja niespójna, chaotyczna
     PUNKTACJA UDZIAŁ W DYSKUSJI, WYRAŻANIE OPINII, ARGUMENTOWANIE
     4 Pełne odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony opinii, logiczna wielostronna argumentacja
     3 Pełne odpowiedzi na większość pytań, umiejętność obrony opinii, logiczna, ale jednostronna argumentacja
     2 Niepełne odpowiedzi na większość pytań, braki w umiejętności obrony opinii, uboga, nie zawsze logiczna argumentacja
     1 Niepełne odpowiedzi na pytania, braki w umiejętności obrony własnej opinii, nielogiczna argumentacja lub brak argumentacji
     0 Brak odpowiedzi na pytania
     PUNKTACJA JĘZYK
     6 Bogate słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, urozmaicone struktury gramatyczne, sporadyczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja
     4-5 Słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, niezbyt urozmaicone struktury gramatyczne, błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja
     2-3 Podstawowe słownictwo, ograniczony zakres struktur gramatycznych, liczne powtórzenia, błędy językowe częściowo zakłócają komunikację, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja
     0-1 Ubogie słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, które uniemożliwiają lub znacznie zakłócają komunikację, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja
     SKALA OCEN: 
                     16 – ocena celująca
                     14-15 – ocena bardzo dobra
                     12-13 – ocena dobra
                     10-11 – ocena dostateczna
                     7-9 – ocena dopuszczająca
                     0-6 – ocena niedostateczna
     • W przypadku pozostałych prac oceniana będzie praca długoterminowa ucznia (sposób zaplanowania, samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania, możliwości ucznia, umiejętność wykorzystania potrzebnego sprzętu).
     • W przypadku pracy metodą projektów kryteria oceny związane będą z określonym projektem i podane będą przez nauczyciela przed rozpoczęciem projektu. Ogólnie oceny za prace projektowe ustalane są na podstawie:
      • umiejętności podziału obowiązków w grupie, planowania własnych zadań i ich realizowania;
      • różnorodności zebranych materiałów (zarówno jeśli chodzi o korzystanie z różnych źródeł jak i jakości zebranych materiałów)- źródła informacji jak i ujęcie tematu;
      • opracowanie materiałów w ostateczną formę projektu: oryginalność, przedsiębiorczość, pomysłowość;
      • zaprezentowanie projektu szerszemu gronu: forma prezentacji, komunikatywność, pomysłowość, zainteresowanie odbiorców.
     • Ocena za prace długoterminowe są wystawiane po uwzględnieniu samooceny ucznia i jego pracy przez kolegów.
     • Praca z platformą INSTALING.PL
     Uczniowie mogą mieć również obowiązek pracy indywidualnej z programem do nauki słówek Instaling.pl. W ramach pracy z tym systemem uczniowie oceniani są za systematyczność pracy i otrzymują za to ocenę 1 x w miesiącu po zliczeniu średniej arytmetycznej z ocen tygodniowych wg skali (ocena ta jest wagi 3):
     7 sesji w tygodniu – ocena cel za dany tydzień
     5 sesji w tygodniu – ocena bdb za dany tydzień
     4 sesje w tygodniu – ocena db za dany tydzień
     3 sesje w tygodniu – ocena dost za dany tydzień
     2 sesje w tygodniu – ocena dop za dany tydzień
     1. sesja w tygodniu – ocena ndst za dany tydzień.
     Jeśli w danym tygodniu występują dni wolne od zajęć edukacyjnych (święta), nauczyciel albo nie liczy danego tygodnia albo wyznacza inny system pracy i oceny tego tygodnia, co przekazuje uczniom przed nastąpieniem danego okresu.
     Również sytuacje chorobowe lub braku możności korzystania z internetu muszą być zgłoszone przez ucznia Librusem i są traktowane indywidualnie.
     • Praca z platformą CambridgeEnglishWriteAndImprove.
     Uczniowie mogą mieć zadaną pisemną pracę indywidualną na własnym  koncie na platformie Cambridge English. Częstotliwość i ilość prac oraz ich poprawek jest ustalana indywidualnie w każdej klasie. Najczęściej jest to ilość 1 praca z poprawką w ciągu 1 miesiąca. Uczeń uzyskuje ocenę ‘plus’ za pracę i za poprawkę tej pracy. Jeśli uzyska ‘minus’ za brak pracy lub nieokazanie jej w wyznaczonym terminie, może ustalić sposób poprawy tej oceny z nauczycielem indywidualnie.
     • Portfolio językowe.
     Uczniowie mogą tworzyć porfolio, na które mogą się składać własne prace ucznia wyznaczone przez nauczyciela, np.:
     - wypracowania pisane na lekcji, ocenione przez nauczyciela i poprawione przez ucznia wg wskazówek nauczyciela;
     - inne prace pisemne zadane przez nauczyciela wykonane na lekcji lub w domu, ocenione przez nauczyciela i poprawione przez ucznia wg wskazówek nauczyciela;
     - prace ucznia w formie ćwiczeń z ‘use of English’ na ksero, wykonane przez ucznia i poprawione wg wskazówek nauczyciela;
     - inne prace zadane przez nauczyciela.
     Portfolio uczeń prezentuje nauczycielowi 2x do roku, pod koniec pierwszego i drugiego semestru (dokładny termin i listę prac do sprawdzenia podaje nauczyciel). Przy ocenie portfolio brane jest pod uwagę: kompletność portfolio, stopień wykonania zadań , stopień wykonania ich poprawy, estetyka pracy. Wystawiona ocena jest wagi 3.
      
     UWAGI:
     • Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru: 3 razy przy co najmniej 3 godzinach w tygodniu; 2 razy przy co najmniej 2 godzinach w tygodniu. Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje: brak zadania domowego, odpowiedź ustną, niezapowiadaną kartkówkę. W przypadku niewykorzystania nieprzygotowania do lekcji, uczeń uzyskuje 2 plusy z aktywności. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji zapisując to na tablicy.
     • Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo ustalić z nauczycielem termin opanowania zaległego materiału. W takiej sytuacji jest on zwolniony z niezapowiadanej kartkówki, odpowiedzi ustnej lub zadania domowego związanego z materiałem przerobionym podczas jego nieobecności do terminu wyznaczonego przez nauczyciela, a zwłaszcza w pierwszym dniu po dłuższej nieobecności w szkole. Taka sytuacja nie zwalnia jednak ucznia z bycia aktywnym na zajęciach i powinna być zgłoszona nauczycielowi przed zajęciami.
     • Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
     • Uczniowie nie powinni mieć zadawanych prac domowych na czas przerw w nauce trwających dłużej niż 3 dni.
     • Uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik i zeszyt ćwiczeń na zajęciach, a za ich brak może otrzymać minus z aktywności. Uczeń ma obowiązek również prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się notatki z lekcji, zapisy poleceń ustnych i pisemnych prac domowych, miejsce na korespondencję z rodzicami. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie, a przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien go uzupełnić.
     • W razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń może zwrócić się do nauczyciela. Jeżeli będzie to konieczne wspólnie ustalą program wspomagający.
     • Niesamodzielna praca ucznia podczas sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych powoduje obniżenie oceny ucznia, włącznie z oceną niedostateczną; plagiaty zadań domowych powodują ocenę niedostateczną z danego zadania; tak samo traktowane jest odrabianie zadań domowych na przerwach  na korytarzach szkolnych.
     • Uczeń może poprawić swą ocenę w ciągu całego semestru dzięki pracom pisemnym, referatom, prezentacjom lub innym pracom ustalonym wcześniej z nauczycielem; poprawa oceny semestralnej lub końcoworocznej pod sam koniec tego okresu jest ustalana na indywidualnych zasadach.
      
     IV KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
     1. Oceny są wystawiane według zasady średniej ważonej:
      
     formy sprawdzania wiedzy ucznia waga
     sprawdzian 3
     wypracowanie klasowe – praca indywidualna 3
     Wypracowanie klasowe w parach/grupach 1
     kartkówka 2
     ćwiczenia w programie Instaling 3
     odpowiedź ustna 2
     matura próbna 2
     zadanie domowe 1
     Aktywność bieżąca 1
     Aktywność semestralna 5
     Prace dodatkowe 3 lub inna
     W zależności od potrzeb, nauczyciel może wprowadzić inne formy sprawdzania wiedzy ucznia określając ich wagę i informując o tym uczniów.
     1. Uczeń otrzymuje ocenę:
      
       Średnia ważona
     celujący min.5.0 + udział w konkursach i olimpiadach
     bardzo dobry od 4.75
     dobry od 3.9
     dostateczny od 2,9
     dopuszczający od 2,0
     niedostateczny poniżej 2,0
      
     3.  Nauczyciel może podwyższyć każdą ocenę klasyfikacyjną z uwagi na frekwencję i indywidualne zaangażowanie ucznia w zajęciach edukacyjnych, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach.
     4. Przewidywana ocena semestralna lub roczna może być podwyższona lub obniżona zgodnie ze Statutem Szkoły. Ostateczne oceny klasyfikacyjne mogą być inne od przewidywanych, tj. niższe - gdy uczeń po uzyskaniu informacji o ocenie w sposób rażący uchyla się od obowiązków szkolnych (np. opuszcza zajęcia, uzyskuje cząstkowe oceny niedostateczne) lub wyższe - jeśli uczeń uzyskuje oceny cząstkowe, które pozwalają na podniesienie przewidywanej oceny.)
     5. W przypadku gdy uczeń nie zaliczył danej partii wymaganego materiału (czyli ma dwa 0 z testów lub wypracowań) w wyznaczonym terminie, nauczyciel nie może podwyższyć mu oceny semestralnej lub rocznej.
     6. Ocena końcowo roczna jest średnią z ocen cząstkowych z I i II semestru.
     7. Ocena z II semestru może być oceną roczną jeżeli uczeń wykazuje znacznie większy lub znacznie niższy przyrost wiedzy i umiejętności niż w semestrze I.
     8. Najpóźniej na 2 tygodnie przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wycho­wawczych nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
     9. Nauczyciele mają obowiązek wystawić ostateczne oceny klasyfikacyjne w terminie umożliwiającym uczniowi złożenie podania o egzamin poprawkowy.
      
     V SPOSÓB GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU
      Nauczyciel gromadzi informacje o postępach ucznia na podstawie:
     • Notatki w dzienniku.
     • Prac pisemnych – kartkówki, sprawdziany lub/i prace pisemne i referaty – przechowywane do końca roku szkolnego w archiwum nauczyciela.
     • W zależności od możliwości – karty obserwacji ucznia.
     • Kontroli zeszytów przedmiotowych.
     • Ankiet.
      
     VI INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTEPACH UCZNIA
      
     1. W celu udzielenia uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych  nauczyciel przekazuje informację zwrotną w formie:
      a)    wyników sprawdzianów omawianych  na lekcji , które pozostają w archiwum nauczyciela do wglądu do końca roku szkolnego;
      b)    wyników kartkówek omawianych na lekcji. Te prace  mogą być oddane uczniom;
      1. wyników odpowiedzi ustnej, omówionej po zakończeniu wypowiedzi ucznia;
      2. pozostałych form sprawdzania wiedzy np. wypracowania, projekty itp., omawianych na lekcji i oddawanych uczniom. W szczególnych przypadkach pozostać w archiwum nauczyciela.
     2. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo uzyskać informację zwrotną o postępach ucznia w formie ustnej podczas konsultacji z rodzicami organizowanych przez szkołę lub w trakcie spotkania w indywidualnie ustalonym  terminie.
     3. Rodzic lub opiekun prawny mają również prawo wystąpić  z pisemną prośbą o uzasadnienie danej oceny pracy pisemnej w terminie 7 dni roboczych od momentu wystawienia oceny. Nauczyciel  uzasadnia ją pisemnie lub ustnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia prośby.
      
     VII ZASADY POPRAWIANIA SEMESTRALNEJ  OCENY NIEDOSTATECZNEJ
      
     W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu obejmującego zagadnienia realizowane w I semestrze w ciągu 30 dni od dnia wystawienia oceny. Zasady i tryb poprawiania oceny określa Statut Szkoły.
      
     VIII ZASADY UZYSKANIA OCENY Z PRZEDMIOTU W WYNIKU EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
      
     Zasady te określa Statut Szkoły.
      
     IX WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH/ PODWYŻSZENIA ROCZNYCH (SEMESTRALNYCH ) OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
      
     Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej ( semestralnej) po spełnieniu poniższych warunków
     1. Absencja w I półroczu ( roku szkolnym) nie przekracza 10% zajęć edukacyjnych, przy czym wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione.
     2. Ocena śródroczna nie jest niższa niż przewidywana ocena roczna
     3. Oceny cząstkowe w semestrze (roku szkolnym) wskazują, że przewidywana ocena wystawiona przez nauczyciela jest zaniżona.
     4. Od momentu zaproponowania oceny semestralnej/ rocznej, uczeń otrzymuje oceny cząstkowe wyższe od proponowanej przez nauczyciela
     5. Wszystkie sprawdziany i klasówki zostały napisane w pierwszym terminie.
     6. Oceny niedostateczne zostały poprawione w pierwszym terminie ustalonym z nauczycielem.
     7. Brak uwag krytycznych związanych z zaangażowaniem ucznia w pracę na lekcji.
     Uczeń ubiegający się o wyższą ocenę niż przewidywana
     1. składa podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadnia, że spełnione zostały warunki opisane powyżej
     2. dyrektor szkoły rozpatruje podanie informując o swojej decyzji zainteresowanych
     3. egzamin przeprowadza komisja w składzie : nauczyciel przedmiotu uczący w danej klasie oraz nauczyciel tego samego przedmiotu
     4. zestawy pytań do egzaminu opracowuje nauczyciel uczący przedmiotu a akceptuje inny nauczyciel wchodzący w skład komisji
     5. Zakres materiału na egzaminie obejmuje materiał programowy roku szkolnego / semestru, za który wystawiana jest ocena – uczeń potwierdza jego odbiór w dzienniku szkolnym
     6. Jeżeli uczeń nie zaliczy części pisemnej na wnioskowaną ocenę , nie przystępuje do części ustnej, co jest jednoznaczne z brakiem poprawy oceny
     7. Egzamin sprawdzający, który nie został zaliczony, nie skutkuje obniżeniem wystawionej oceny rocznej/ semestralnej
     8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza sie protokół ( skład komisji, termin, zestaw pytań egzaminacyjnych, pracę pisemną i wystawioną ocenę)
      
     VIII EWALUACJA SYSTEMU
      
     Ewaluacja systemu oceniania przewidywana jest po upływie każdego roku szkolnego.
     Formy ewaluacji:
     • weryfikacja wymagań na poziom podstawowy i ponadpodstawowy na egzaminie maturalnym,
     • słowne konsultacje z innymi nauczycielami,
     • ankiety skierowane do uczniów.
    • więcej
    • Wyniki szkolnego etapu konkursu Discover Canada 2017

    • 06.12.2016 11:26
    • Wyniki konkursu Discover Canada 2017
     W dniu 4 listopada odbył się szkolny etap konkursu Discover Canada 2017. Wzięły w nim udział w naszej szkole 3 osoby, z których zwyciężczynią została Kasia Masełko z klasy 1c. Miejsce drugie zajął Andrzej Małowiecki z klasy 2d a trzecie Michał Stadnik z klasy 1a.
     Wyniki zostaną przesłane do organizatora konkursu i 30 listopada poznamy listę półfinalistów.
     Gratulujemy!
     Agnieszka Kałczyńska-Durlej
    • więcej
    • Etap szkolny konkursu SZKOLNY POLIGLOTA
    • Etap szkolny konkursu SZKOLNY POLIGLOTA

    • 22.11.2016 10:26
    • Do II etapu konkursu SZKOLNY POLIGLOTA
      przechodzą:
     Aleksandra Majewska ( 120/140 pkt)
     Natalia Klimek  (118/140 pkt)
     Natalia Bobruk (115/140pkt)
     GRATULUJĘ
     K. Babiarz
    • więcej
    • Matura 2017

    • 10.11.2016 11:51
    • przydatna strona
     https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...