• Deklaracja dostępności

   Dostępność

   Deklaracja dostępności serwisu www

   Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.lo8.wroc.pl

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
   • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
   • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
   • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.

   Wyłączenia

   Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

   • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
   • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
   • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
   • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Data publikacji strony internetowej: 20.04.2021

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.04.2021

   Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021

   Oświadczenie zaktualizowano dnia: 20.04.2021

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator Roman Gurgul, adres poczty elektronicznej admin@lo8.wroc.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7986736. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dane teleadresowe siedziby

   Liceum Ogólnokształcące nr VIII im Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu

   Tel 71 798 67 36

   e-mail: sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl

   ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

   Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu otrzymają niezbędną pomoc.

   Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się z pracownikiem portierni w wejściu głównym.

   Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

    • podniesie szlaban blokujący wjazd na dziedziniec a następnie wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
    • odprowadzi interesanta do windy i pomoże do niej wjechać,

   Informujemy ponadto, że na wszystkich poziomach budynku szkoły znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

   SMS: +48 728409817

   E-mail: sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.

   INFORMACJA DODATKOWA

   Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie internetowej są czytelne także dla osób słabiej widzących.

   Staramy się, aby zamieszczone na stronie internetowej informacje były napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

   Materiały wideo uzupełnione są o napisy.

   W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

   Poruszanie się po stronie internetowej jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.

   Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie.

   Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.

   Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

   Materiały znajdujące się na stronie internetowej można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

   Strona internetowa w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.

   Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

    

    
  • Napisz do nas

   W celu wysłania wiadomości e-mail, wypełnij poniższy formularz.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
    • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
    • 717986736
    • 53-415 Wrocław
     ul.Zaporoska 71
     Poland
    • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
    • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
    • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
     Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
  • Galeria zdjęć

    brak danych
    • brak danych
    • Lorem ipsum...