• j.polski

    •  JĘZYK POLSKI

     Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (tekst  wg stanu prawnego na dzień 9.04.2015 r.) Art. 44b. pkt 3:

      "Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
     1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
     2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych."
     ”Ocenianie to system monitorowania pracy ucznia, kontrolujący postępy ucznia, informujący rodziców na temat umiejętności ucznia oraz wskazujący sposoby doskonalenia umiejętności przez ucznia".
     Głównymi obszarami oceniania są:
     - wiedza zdobyta przez ucznia,
     - umiejętności pozwalające na gromadzenie, pogłębianie i przetwarzanie wiedzy,
     - a także postawa młodego człowieka, wyrażająca się dążeniem do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wysoką frekwencją.
     - Na ocenianie ma wpływ indywidualna postawa ucznia (pilność, systematyczność, aktywność, zaliczanie prac w pierwszym terminie, udział w konkursach i olimpiadach).  
      
     1. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:
     - aktywność na lekcji
     - ustne odpowiedzi lub kartkówki
     - sprawdziany
     - konkursy  (dodatkowo)
     - zadania typu maturalnego (czytania ze zrozumieniem, wypracowania, rozprawki, analiza tekstu)
      
     2. Formy pracy:
     - dyskusja
     - praca w grupach, w parach, zindywidualizowana
     - analiza tekstów
     - metody aktywizujące
     - z użyciem multimediów
      
     3. Szczegółowe kryteria oceniania:
     Niżej przedstawione kryteria należy traktować łącznie
      
     NIEDOSTATECZNY
     – nie spełnia kryteriów na ocenę DOP
     - nie uzyskał średniej ocen co najmniej 2,0
     - nie uzyskał średniej ocen ze sprawdzianów z każdego działu co najmniej 2,0  
      
     DOPUSZCZAJĄCY
     - zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku, historii i teorii literatury
     - poprawnie stosuje podstawową terminologię z zakresu wiedzy o kulturze
     - zna treść omawianych tekstów kultury, streszcza utwory fabularne
     - określa tematykę i problematykę omawianego utworu
     - podejmuje próby publicznego zabierania głosu
     - mówi i pisze, przestrzegając zasad poprawności i komunikatywności
     - uzyskał średnią ocen co najmniej 2,0
     - uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów z każdego działu co najmniej 2,0
      
     DOSTATECZNY
     – to, co na ocenę DOP, a ponadto:
     - zna podstawowe zasady poprawności językowej
     - rozróżnia odmiany stylowe polszczyzny oraz rodzaje stylizacji
     - zna podstawowe funkcje tekstów językowych
     - rozróżnia językowe środki perswazji i manipulacji
     - podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu, wskazuje główne wątki w utworze
     - odczytuje sens utworu, uwzględniając kompozycję i słowa-klucze
     - dostrzega związki między literaturą a innymi dziełami sztuki
     - umieszcza interpretowany tekst w kontekście historyczno-literackim
     - charakteryzuje bohatera utworu
     - zabiera głos na temat, formułuje opinie, stosuje zasady etykiety językowej
     - pisze dłuższe wypowiedzi, zachowując zasady poprawności językowej i kompozycji
     - uzyskał średnią ocen co najmniej 3,0
     - uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów z każdego działu co najmniej 3,0
      
     DOBRY
     – to, co na ocenę DST, a ponadto:
     - zna i respektuje zasady poprawności i normy językowe
     - rozpoznaje środki stylistyczne, określa ich funkcje w utworze oraz stosuje je w sposób świadomy we własnych wypowiedziach
     - zna style w sztuce i rozpoznaje ich cechy
     - dokonuje pogłębionej analizy i interpretacji tekstu
     - rozpoznaje typ nadawcy i adresata utworu
     - umieszcza interpretowany tekst  w kontekście biograficznym, filozoficznym, religijnym itp.
     - charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworu
     - rozpoznaje konwencje stylistyczne
     - rozpoznaje motywy, symbole, toposy, aluzje literackie
     - krytycznie i samodzielnie zbiera materiały na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł
     - syntetyzuje i porządkuje zgromadzone informacje
     - planuje swoją wypowiedź, sporządzając plan, konspekt, notatkę
     - dostosowuje formę wypowiedzi do okoliczności, tematu i osoby adresata
     - tworzy samodzielnie i ze świadomością wyznaczników gatunkowych takie wypowiedzi pisemne, jak: referat, rozprawka, recenzja, esej, felieton, esej interpretacyjny
     - uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0
     - uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów z każdego działu co najmniej 4,0
      
     BARDZO DOBRY
     – to, co na ocenę DB, a ponadto:
     - zna zasady retoryczne dotyczące kompozycji tekstu
     - rozpoznaje cechy stylu i języka w poznawanych utworach
     - dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji tekstu
     - umieszcza interpretowany tekst w różnych kontekstach
     - analizuje kreację i elementy świata przedstawionego utworu
     - porównuje aspekty analizowanego/analizowanych dzieła/dzieł
     - ocenia i wartościuje postawy wyrażane w poszczególnych dziełach literackich
     - rozpoznaje wykładniki ironii, groteski, komizmu, patosu
     - rozpoznaje nawiązania intertekstualne
     - rozpoznaje związki między tekstem literackim a rzeczywistością pozaliteracką (językiem i historią poszczególnych epok)
     - rozpoznaje i ocenia procesy zachodzące w kulturze i wzajemne wpływy poszczególnych stylów, prądów i epok
     - słucha ze zrozumieniem, notuje selektywnie i funkcjonalnie
     - pisze tekst w określonym stylu
     - gromadzi i selekcjonuje  literaturę przedmiotu wg określonych kryteriów
     - uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0
     - uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów z każdego działu co najmniej 5,0
      
     CELUJĄCY
     – to, co na ocenę BDB, a ponadto:
     - zna bardzo dobrze teksty z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz inne – poznane w trakcie własnej lektury
     - krytycznie analizuje i interpretuje tekst
     - zna przemiany zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków literackich
     - funkcjonalnie wykorzystuje konteksty w interpretacji
     - rozpoznaje znaki tradycji
     - redaguje własną wypowiedź zgodnie z regułami gatunkowymi i funkcją
     - świadomie dobiera środki językowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej
     - sporządza przypisy oraz tworzy bibliografię do określonego tematu
     - podejmuje własne próby literackie
      
     4. Poprzez pojęcie „średnia ocen” rozumie się średnią ważoną za niżej wymienione kategorie:
     wypracowanie waga 5
     próbna matura/całość waga 5
     lekturawaga 3
     sprawdzian waga 3
     konkursy (dodatkowo)
     waga 3
     aktywność (prezentacje)*
     waga 2
     kartkówka/odp. ustna
     waga 1
     zadanie domowe
     waga 1


      
     Uwaga! w kategorii aktywność można przyznać plusy (+) za solidną pracę na lekcjach lub minusy (-) za brak pracy na zajęciach 
      
     5. Uzasadnienie oceny
     - uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą prac pisemnych podczas lekcji, na których omawiana jest dana praca (np. sprawdzian)
     - każde sprawdzone wypracowanie zostaje opisane w recenzji
     - odpowiedź ustna jest uzasadniana
     - jeżeli rodzic w terminie 7 dni od daty wpisania oceny wyraża pisemną prośbę (za pomocą Dziennika Elektronicznego LIBRUS Synergia) o jej uzasadnienie, nauczyciel udziela informacji zwrotnej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia tej prośby.
      
     6. Ocena roczna
     a) Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest średnia ocen bieżących w I semestrze  min. 2,0 i średnia ocen bieżących w II semestrze min. 2,0.
     b) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, w ciągu 30 dni musi przystąpić do zaliczenia pierwszego semestru.
      
      7.1. OCENIANIE PRAC PISEMNYCH - LICEUM 3-LETNIE
     Prace pisemne typu maturalnego są oceniane wg kryteriów CKE.
      
     Ocena rozprawki – poziom podstawowy
     A. Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu
     - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 6 pkt
     - stanowisko jest częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu - 3 pkt
     - stanowisko jest nieadekwatne lub brak stanowiska - 0 pkt
     B. Uzasadnienie stanowiska
     - trafne, szerokie i pogłębione - 18 pkt
     - trafne i szerokie - 12 pkt
     - trafne, ale wąskie - 8 pkt
     - uzasadnienie częściowe - 4 pkt
     - brak uzasadnienia stanowiska - 0 pkt
     C. Poprawność rzeczowa
     - brak błędów rzeczowych - 4 pkt
     - nie więcej niż jeden błąd rzeczowy - 2 pkt
     - błędy rzeczowe - 0 pkt
     D. Zamysł kompozycyjny
     - kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
     - zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
     - brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
     E. Spójność lokalna
     - pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
     - znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
     - wypowiedź niespójna - 0 pkt
     F. Styl tekstu
     - styl stosowny - 4 pkt
     - styl częściowo stosowny - 2 pkt
     - styl niestosowny - 0 pkt
     G. Poprawność językowa
     - brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 6 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 3 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     H. Poprawność zapisu
     - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     Uwaga:
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
     Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.  
      
     Ocena interpretacji utworu poetyckiego – poziom podstawowy
     A. Koncepcja interpretacyjna
     -  niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłownie - 9 pkt
     - niesprzeczna z utworem, ale niespójna i/lub obejmująca w większości znaczenia dosłowne - 6 pkt
     - częściowo sprzeczna z utworem - 3 pkt
     - brak koncepcji lub koncepcja całkowicie sprzeczna z utworem - 0 pkt
     B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej
     - trafne i pogłębione - 15 pkt
     - trafne, ale niepogłębione - 10 pkt
     - częściowo trafne - 5 pkt
     - brak trafnych argumentów uzasadniających interpretację - 0 pkt
     C. Poprawność rzeczowa
     - brak błędów rzeczowych - 4 pkt
     - nie więcej niż jeden błąd rzeczowy- 2 pkt
     - błędy rzeczowe- 0 pkt
     D. Zamysł kompozycyjny
     - kompozycja funkcjonalna- 6 pkt
     - zaburzenia funkcjonalności kompozycji- 3 pkt
     - brak zamysłu kompozycyjnego- 0 pkt
     E. Spójność lokalna
     - pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności- 2 pkt
     - znaczne zaburzenia spójności- 1 pkt
     - wypowiedź niespójna- 0 pkt
     F. Styl tekstu
     - styl stosowny- 4 pkt
     - styl częściowo stosowny- 2 pkt
     - styl niestosowny- 0 pkt
     G. Poprawność językowa
     - brak błędów lub nieliczne błędy nierażące- 6 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące- 3 pkt
     - liczne błędy rażące- 0 pkt
     H. Poprawność zapisu
     - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące- 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące- 2 pkt
     - liczne błędy rażące- 0 pkt
     Uwaga:
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
     Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.  
      
     Ocena wypowiedzi argumentacyjnej  - poziom rozszerzony
     A. Określenie problemu
     - zgodne z tekstem i pełne -  9 pkt
     - zgodne z tekstem, ale niepełne- 6 pkt
     - częściowo zgodne z tekstem - 3 pkt
     - brak określenia problemu lub problem niezgodny z tekstem - 0 pkt
     B. Sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu
     - stanowisko adekwatne do tekstu i pełne - 9 pkt
     - stanowisko adekwatne do tekstu, ale niepełne - 6 pkt
     - stanowisko częściowo adekwatne do tekstu - 3 pkt
     - brak stanowiska lub stanowisko nieadekwatne do tekstu - 0 pkt
     C. Poprawność rzeczowa
     - brak błędów rzeczowych - 2 pkt
     - jeden błąd rzeczowy lub więcej błędów rzeczowych - 0 pkt
     D. Zamysł kompozycyjny
     - kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
     - zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
     - brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
     E. Spójność lokalna
     - pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
     - znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
     - wypowiedź niespójna - 0 pkt
     F. Styl tekstu
     - stosowny - 4 pkt
     - częściowo stosowny - 2 pkt
     - niestosowny - 0 pkt
     G. Poprawność językowa
     - brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     H. Poprawność zapisu
     - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     Uwaga:
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli praca składa się z mniej niż 300 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
     Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.
      
     Ocena interpretacji porównawczej – poziom rozszerzony
     A. Koncepcja porównywania utworów:
     - niesprzeczna z utworami i spójna - 6 pkt
     - niesprzeczna z utworami i częściowo spójna - 4 pkt
     - częściowo sprzeczna z utworami - 2 pkt
     - sprzeczna z utworami lub brak koncepcji - 0 pkt
     B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej
     - trafne, pogłębione - 12 pkt
     - trafne, ale niepogłębione - 8 pkt
     - częściowo trafne - 4 pkt
     - brak trafnych argumentów uzasadniających interpretację porównawczą - 0 pkt
     C. Poprawność rzeczowa
     - brak błędów rzeczowych -  2 pkt
     - jeden błąd rzeczowy lub więcej błędów rzeczowych - 0 pkt
     D. Zamysł kompozycyjny
     - kompozycja funkcjonalna - 6 pkt
     - zaburzenia funkcjonalności kompozycji - 3 pkt
     - brak zamysłu kompozycyjnego - 0 pkt
     E. Spójność lokalna
     - pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności - 2 pkt
     - znaczne zaburzenia spójności - 1 pkt
     - wypowiedź niespójna - 0 pkt
     F. Styl tekstu
     - stosowny - 4 -pkt
     -  częściowo stosowny - 2 pkt
     -  niestosowny - 0 pkt
     G. Poprawność językowa
     - brak błędów lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące - 2 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     H. Poprawność zapisu
     - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażące - 4 pkt
     - liczne błędy nierażące lub nieliczne błędy rażące  - 2 pkt
     - liczne błędy rażące - 0 pkt
     Uwaga:
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli w kategorii A praca uzyska 2 punkty, a w kategorii B - 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
     Jeśli praca składa się z mniej niż 300 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.
     Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.  
      
     Przeliczenie punktów na oceny (prace typu maturalnego)
     OCENA     %          całość matury p.podstawowy czytanie ze zrozumieniem wypracowanie p.podstawowy wypracowanie p.rozszerzony
     cel 99-100 70 p. 20 p. 50 p. 40 p.
     bdb+ 91-98 64-69 p. 19 p. 46-49 p. 37-39 p.
     bdb 85-90 60-63 p. 17-18 p. 43-35 p. 34-36 p.
     db+ 76-84 53-.59 p. 16 p. 38-42 p. 31-33 p.
     db 66-75 46-52 p. 14-15 p. 33-37 p. 27-30 p.
     dst+ 61-65 43-45 p. 13 p. 31-32 p. 25-26 p.
     dst 51-60 36-42 p. 11-12 p. 26-30 p. 21-24 p.
     dop+ 40-50 28-35 p. 8-10 p. 20-25 p. 16-20 p
     dop 30-39 21-37 p. 6-7 p. 15-19 p. 12-15 p.
     ndst 0-29 0-20 p. 0-5 p. 0-14 p. 0-11 p.
              
     7.2. OCENIANIE PRAC PISEMNYCH - LICEUM 4-LETNIE
     Prace pisemne typu maturalnego są oceniane wg kryteriów CKE.

     Kryteria oceny wypracowania (0-35p):  

     wymogi formalne (WF) 0-1p. 

     kompetencje literackie i kulturowe (KliK) 0-16 p. 

     kompozycja wypowiedzi (KW) 0-7p.  

     (w tym: 

     struktura 0-3p.; 

     spójność 0-3p.; 

     styl 0-1p.)

     język wypowiedzi (JW) 0-11p  

     (w tym: 

     język 0-7p.; 

     ortografia 0-2p.; 

     interpunkcja 0-2p.) 

     Szczegóły dostępne na stronie CKE.

     Przeliczenie punktów na oceny DLA UCZNIÓW LICEUM 4-LETNIEGO

      

     Ocena

      

     Poziom podstawowy

     Poziom rozszerzony

     %

     Język w użyciu

     Test

     Wypracowanie

     Test

     Wypracowanie

     max

     100

     13

     22

     35

     15

     35

     cel

     99-100

     13

     22

     35

     15

     35

     +bdb

     91- 98

     12

     21

     32 – 34

     14

     32 – 34

     bdb

     85 - 90

     11

     19 - 20

     30 – 31

     13

     30 – 31

     +db

     76 - 84

     10

     17 - 18

     27 – 29

     12

     27 – 29

     db

     66 - 75

     9

     15 – 16

     24 – 26

     11

     24 – 26

     + dst

     61 - 65

     8

     13 – 14

     21 – 23

     10

     21 – 23

     dst

     51 - 60

     6 - 7

     11 – 12

     18 – 20

     8 – 9

     18 –  20

     +dop

     40 - 50

     5

     9 – 10

     14 – 17

     7

     14 – 17

     dop

     30 - 39

     4

     7 – 8

     11 – 13

     6

     11 –  13

     ndst

     0 - 29

     0 - 3

     0 – 6

     0 – 10

     0 – 5

     0 –  10

      

      

      

      

      

      

      

      8. Inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (sprawdziany, kartkówki, testy itp.) są oceniane wg następującej skali

     (w przybliżeniu)
     Celujący                          100%
     Bdb                            90 – 99%
     Db                              75 – 89%
     Dst                             60 – 74%
     Dop                            40 – 59%
     Ndst                             0 – 39 % 
      
     UWAGA: 
     Sprawdziany i prace klasowe pisane stacjonarnie, zgodnie z zaleceniem GIS, podlegają 48-godzinnej kwarantannie i dopiero po tym czasie będą sprawdzane, a zatem czas oddania sprawdzianów i prac klasowych może ulec nieznacznemu wydłużeniu
      
     9.NAUCZANIE ZDALNE
     1. Wagi ocen ze sprawdzianów i prac klasowych pisanych online są takie, jak wagi sprawdzianów i prac klasowych pisanych stacjonarnie, poszerzone o adnotację "online" w kategorii oceny.

     2. Aktywność online ma wagę 1.

     3. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy/znajomości lektury w formie odpowiedzi ustnej i przyznać wagę odpowiadającą tej kategorii oceny.

     3.Nauczyciel ma prawo zrezygnować z oceny standardowej na rzecz kształtującej, w sytuacji gdy dana praca pełni funkcję diagnostyczną, np. próbna matura.

     4.Zadanie wykonane niesamodzielnie jest oceniane jako niedostateczne (chyba że w poleceniu wskazano możliwość pracy grupowej).

      
      
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...