• Sekcja dwujęzyczna

   • Klasy dwujęzyczne francusko-polskie zostały utworzone w roku 1991 na mocy porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ambasadą Francji.  We Wrocławiu sekcja dwujęzyczna powstała w 1995 roku i jest jedną z 12 klas licealnych w Polsce.

    Klasy dwujęzyczne znajdują się pod patronatem Ambasady Francji, która wspiera oraz inicjuje wydarzenia, mające na celu popularyzację i promocję języka francuskiego.

    WARUNKI PRZYJĘCIA  DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ LICEUM 

    Klasa dwujęzyczna poprzedzona jest klasą wstępną.

    Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

    Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.

     

    PROGRAM NAUCZANIA 

    - 18 godzin języka francuskiego w tygodniu w klasie wstępnej (nauka w dwóch grupach z trzema nauczycielami w systemie rotacyjnym)

    - 6 godzin języka francuskiego w tygodniu w klasie I, II i III (nauka w dwóch grupach z dwoma nauczycielami w systemie rotacyjnym)

    - 5 godzin języka francuskiego w klasie IV (nauka w dwóch grupach z dwoma nauczycielami w systemie rotacyjnym)

    - 1 godzina wiedzy o historii i kulturze Francji po francusku w klasie III i IV

    - podręcznik na poziomie B1/B2 w klasie I i II

    - podręcznik na poziomie B2/C1 w klasie III i IV

    - nauczanie 3 przedmiotów w dwóch językach, częściowo po francusku (terminologia, francuskie  typy ćwiczeń, francuskie metody pracy) i częściowo po polsku

    - w dwóch językach wykładana jest: historia, biologia i geografia

    - realizowanie programu zbliżonego do programu klas francuskich

    Poza typowym nauczaniem sekcja dwujęzyczna oferuje następujące możliwości poszerzania znajomości języka francuskiego i rozwijania własnych zainteresowań:

    - wymiana szkolna z klasą licealną we Francji  – obowiązkowy punkt programu sekcji dwujęzycznej

    - kółko teatralne lub/i warsztaty filmowe

    - konkursy i projekty organizowane przez Ambasadę Francji

    - konkursy translatorskie oraz warsztaty językowe organizowane we współpracy z

        Instytutem Filologii Romańskiej

    - konkursy, imprezy, koncerty, konferencje, prelekcje, wystawy organizowane we współpracy

      z Alliance Française

    - możliwość zdawania egzaminu DELF w szkole

    - aktywny udział w Dniach Frankofonii

    - udział w imprezach frankofońskich organizowanych w innych sekcjach na terenie kraju

    - zajęcia przygotowujące do Olimpiady Języka Francuskiego

    Matura

    Od roku 2023 uczniowie klasy dwujęzycznej muszą zdawać język francuski jako przedmiot obowiązkowy.

    Szczegóły zostaną podane po ukazaniu się informatora maturalnego planowanego na wrzesień 2021 r.

     

    Perspektywy

    - poznanie języka francuskiego na poziomie C1

    - otwarcie na różne idee, rozwój zainteresowań, poznanie Francji, krajów francuskojęzycznych, Europy, świata…

    - możliwość uzyskania wysokiego przelicznika z matury dwujęzycznej (4/3) podczas rekrutacji na studia wyższe

    - podjęcie studiów umożliwiających  otrzymanie podwójnych dyplomów polsko-francuskich

    - znajomość tego języka to atut w karierze zawodowej i w CV

    - gwarancja pracy, ponieważ Francja  jest jednym z głównych zagranicznych inwestorów w Polsce.

      Kilka wspomnień absolwentów klasy dwujęzycznej:

    "Uważam, że profil dwujęzyczny pozwala opanować język francuski na bardzo wysokim poziomie, co daje dużą satysfakcję. Wiele miłych wspomnień wiąże się również z wymianami francusko-polskimi, które były jedną z atrakcji w klasach o tym profilu"

    "Klasa ma uznanie w całym Wrocławiu; wiedza językowa z pewnością przyda się w dalszym życiu; możliwość poznania kultury francuskiej jest niewątpliwym atutem tej klasy."

    " Umiejętności zdobyte w sekcji dwujęzycznej pozwoliły mi na zdanie egzaminów wstępnych na filologię romańską i przyjemne studia na tym kierunku oraz na znalezienie dobrze płatnej pracy we Francji".

    " Był to najlepszy okres w moim życiu - pod względem towarzyskim, naukowym, turystycznym."

     

    Les classes franco-polonaises ont été créées  en 1991 à la suite d'un accord entre le Ministère de l'Éducation Nationale et L'Ambassade de France. Ὰ Wrocław, la section bilingue a été ouverte en 1995 et elle est actuellement l'une des 12 classes lycéennes en Pologne.

    Les classes bilingues se trouvent sous le patronat de l'Ambassade de France qui soutient différentes initiatives et événements ayant pour but de populariser et promouvoir la langue française.

    Conditions d'admission en classe bilingue au Lycée

    Avant de poursuivre l'apprentissage en classe bilingue, les élèves apprennent d'abord en classe préparatoire.

    Conditions d'admission en classe préparatoire au Lycée

    - passation du test linguistique

    Programme de l'enseignement

    - 18 heures de français par semaine en  classe préparatoire (deux groupes, trois professeurs, système de rotation)

    - 6 heures de français par semaine en première, deuxième et troisième année du lycée (deux groupes, deux professeurs, système de rotation)

    - 5 heures de français par semaine en terminale (deux groupes, deux professeurs, système de rotation)

    - 1 heure d'histoire et de culture de la France en français en troisième année et en terminale

    - manuel de niveau B1/B2 en première et deuxième année

    - manuel de niveau B2/C1 troisième année et en terminale

    - enseignement de 3 matières en deux langues, en français ( terminologie, types d'exercices, méthodes de travail) et en polonais.

    - matières enseignées dans les deux langues: histoire, biologie et géographie

    - réalisation du programme proche de celui des classes françaises de lycée

    En dehors de l'enseignement standard la section bilingue offre différentes possibilités de développement linguistique et personnel:

    - échange  scolaire avec une classe de lycée de France - point obligatoire du programme de la classe bilingue

    - ateliers de théâtre ou/et de film

    - concours et projets organisés par L'Ambassade de France

    - concours de traduction et ateliers de langue organisés en coopération avec  L'Institut de Philologie Romane

    - participation à des concours, événements, concerts, conférences, rencontres, expositions organisés en coopération avec l’Alliance Française

    - possibilité de passer l'examen du  DELF au lycée

    - participation active aux Journées de la Francophonie

    - participation aux événements francophones organisés dans d' autres sections bilingues

    - cours préparant aux Olympiades de Langue Française

    Baccalauréat

    A partir de l'année 2023 les élèves de la classe bilingue doivent passer le baccalauréat de la langue française comme matière obligatoire.

    Nous attendons la publication du guide (Informator maturalny, septembre 2021) spécifiant les éléments obligatoires du bac pour les élèves des classes bilingues.

    Perspectives

    - connaissance de la langue française au niveau C1

    - ouverture à de nouvelles idées, développement d'intérêts, découverte de la France, des pays francophones, de l'Europe, du monde ...

    - possibilité d'avoir un très bon coefficient du bac bilingue (4/3) pendant le recrutement dans des écoles supérieures

    - études donnant la chance d'avoir les doubles diplômes franco-polonais

    - la connaissance du français est un réel atout pour la carrière professionnelle et sur le CV

    - garantie d'un bon travail parce que la France est l'un des plus importants investisseurs étrangers en Pologne

    Quelques souvenirs d’anciens élèves de la classe bilingue:

    " Je trouve que le système bilingue permet d'apprendre le français à un niveau très élevé, ce qui donne une grande satisfaction . Je garde beaucoup de bons souvenirs liés avant tout aux échanges franco-polonais qui étaient l'une des meilleures  attractions de cette classe."

    "La classe est appréciée dans toute la ville; les compétences linguistiques me seront utiles dans le futur; la possibilité de découvrir la culture française est un atout incontestable de cette classe".

    " Les savoir-faire acquis dans la section bilingue m'ont permis de réussir les examens d'entrée en Philologie Romane et de faire des études agréables grâce auxquelles j'ai trouvé un bon travail en France."

    " C'était la meilleure période de ma vie - sous tous les aspects; sociable, scientifique, touristique".

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...