• 21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

    • 20.02.2020 12:38
    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą obchodów jest podkreślenie znaczenia różnorodności językowej dla ochrony różnorodności kulturowej świata, a także dla rozwoju zrównoważonego społeczeństw.

     Hasło obchodów Dnia w roku 2020 „Języki bez granic” (Languages without borders) podkreśla znaczenie języków lokalnych, często wspólnych dla społeczności po obu stronach granicy, dla budowania pokojowych relacji między nimi, a także dla ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wspólnota kultur i języków to częste zjawisko wśród lokalnych społeczności w Afryce Podsaharyjskiej czy Ameryce Łacińskiej.

     21 lutego, w siedzibie UNESCO zorganizowane zostanie całodzienne wydarzenie, na które złoży się, w sesji porannej – uroczystość poświęcona językom transgranicznym, a w popołudniowej okrągły stół na temat języka suahili – złożonego z ponad 20 lokalnych dialektów języka pełniącemu od pokoleń rolę lingua franca dla kilkunastu krajów Afryki wschodniej i południowo-wschodniej, w tym całego regionu Wielkich Jezior Afrykańskich.

     Języki ojczyste mają ogromne znaczenie dla realizacji Celów Agendy 2030, w tym szczególnie Celu 4., mówiącego o zapewnieniu powszechnego dostępu do edukacji oraz zapewnieniu wszystkim ludziom umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także wiedzy i umiejętności niezbędnych do promowania zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego stylu życia oraz kultury pokoju i globalnego obywatelstwa.

     Promocja wielojęzyczności i ochrona języków ojczystych są od dawna na liście zagadnień priorytetowych UNESCO. Zagadnienie to staje się szczególnie istotne w sytuacji rosnącej co roku liczby języków ginących. Szacuje się, że spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest wyginięciem. Zaledwie kilka procent istniejących języków reprezentowanych jest w Internecie – największym powszechnym środku komunikacji. Z najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a 40 procent populacji świata nie ma obecnie dostępu do edukacji w swoim języku ojczystym. Jednocześnie, wraz z językiem ginie cały zasób wiedzy tradycyjnej i niejednokrotnie także związana z nim kultura rdzenna małych, lokalnych społeczności.

    • więcej
    • 13 lutego: Światowy Dzień Radia

    • 20.02.2020 12:37
    • W bieżącym roku głównym przesłaniem Światowego Dnia Radia jest promocja różnorodności, zarówno w eterze, jak i w studiu radiowym. Trzy tematy, na których koncentrować się będą obchody, to:

     - wspieranie różnorodności w radiu, w tym zarówno w rozgłośniach publicznych, jak prywatnych i społecznych

     Różnorodność prezentowanych opinii w radiu zależy przede wszystkim od stopnia koncentracji mediów i współistnienia różnych typów rozgłośni: publicznych, komercyjnych i społecznych, prezentujących odmienne punkty widzenia i kierujących przekaz do różnorodnych grup odbiorców. Zróżnicowanie form własności rozgłośni radiowych to jeden z warunków istnienia pluralistycznego, demokratycznego sektora radiowego. Do jego rozwoju przyczynia się też znacząco technologia DAB (Digital Audio Broadcasting), pozwalająca nadawać audycje w formie cyfrowej. Dzięki niej zwiększa się wybór stacji dostępnych dla słuchaczy i więcej ich też może nadawać w tych samych obszarach mniejszej częstotliwości niż jest to konieczne dla radia FM i AM. Technologia cyfrowa daje możliwość nagrywania i późniejszego wielokrotnego odtwarzania audycji, co automatycznie zwiększa krąg jej odbiorców.

     - budowanie zróżnicowanych zespołów radiowych, złożonych z osób reprezentujących różne grupy społeczne

     Tworzenie zespołów redakcyjnych z poszanowaniem zasady równości szans i braku dyskryminacji wobec jakichkolwiek grup społecznych pozwala na zbudowanie zróżnicowanych redakcji pod względem kulturowym, a także płci, pochodzenia społecznego, wieku i doświadczenia. W niektórych regionach świata wciąż nie jest to uważane za oczywistą wartość, dlatego w przesłaniu tegorocznych obchodów Dnia podkreślono kilkakrotnie znaczenie kulturowego i społecznego zróżnicowania zespołów radiowych dla budowania opinii radia jako wiarygodnego, politycznie niezależnego środka przekazu, jednocześnie kreatywnego i otwartego na różnorodność poglądów.

     - promowanie różnorodności zarówno poprzez treść, jak i rodzaje nadawanych audycji, odzwierciedlających zróżnicowanie odbiorców

     Radio wciąż pozostaje środkiem przekazu najbardziej powszechnie odbieranym na świecie, a jednocześnie jednym z najtańszych. Dociera wszędzie tam, gdzie z powodu braku infrastruktury lub braku umiejętności potencjalnych użytkowników, nie jest dostępny Internet. Zróżnicowanie kanałów radiowych, a co za tym idzie - także treści i form przekazu, stwarza pole do publicznej, demokratycznej debaty na niemal nieograniczoną liczbę tematów. Wielkie możliwości wyboru źródeł informacji i zapraszanych gości czynią z radia doskonały instrument krzewienia wartości i kształtowania postaw tolerancji, solidarności i generalnie otwartości na różnorodność, a bezpośredni kontakt ze słuchaczami otwiera przestrzeń dla wymiany myśli i poglądów na skalę, na jaką nie umożliwia tego żaden inny środek przekazu.

     W tym roku Światowy Dzień Radia obchodzony jest po raz dziewiąty. Proklamowany został na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, w listopadzie 2011 roku, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2013. Na datę obchodów wybrano 13 lutego – dzień, w którym w 1946 roku zainaugurowana została działalność rozgłośni Narodów Zjednoczonych.

     Tradycyjnie obchody służą zwróceniu uwagi opinii publicznej i mediów na znaczenie radia na świecie oraz zachęceniu do inwestowania w publiczny dostęp do informacji za pośrednictwem tego środka przekazu.

    • więcej
    • 27 stycznia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

    • 20.02.2020 12:36
    • 27 stycznia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, proklamowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1 listopada 2005 r. Podczas 34. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2007 r., kraje członkowskie przyjęły Rezolucję nr 61, zobowiązującą Organizację do zaangażowania się w upowszechnianie wiedzy i w edukację na temat Holokaustu i w ten sposób przeciwstawiania się wszelkim próbom zaprzeczania mu jako wydarzeniu historycznemu. Rezolucja przyjęta została w związku z wcześniejszym apelem ONZ o rozwijanie we wszystkich krajach członkowskich programów edukacyjnych na ten temat, stanowiących ważny element zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

     Dzień służy podkreśleniu znaczenia wszelkich działań przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom nietolerancji, prowadzącym do aktów przemocy i prześladowań.

     Tegoroczne hasło „75 lat po Auschwitz – edukacja i pamięć o Holokauście na rzecz sprawiedliwości na świecie” (75 years after Auschwitz - Holocaust Education and Remembrance for Global Justice) nawiązuje do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 1945 roku.

    • więcej
    • DBI - 11 luty 2020

    • 20.02.2020 12:35
    • 11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. To święto obchodzone w całej Europie jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
     Brak dostępnego opisu zdjęcia.
    • więcej
    • spotkanie LGBT+

    • 20.02.2020 12:33
    • W dniu 22 stycznia 2020 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dotyczące tematyki LGBT+ poprowadzone przez pana Łukasza Olszewskiego dla uczniów chętnych. 
     Cieszymy się, iż temat LGBT+ nie jest tematem tabu w naszej szkole.
     Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, ekran i w budynku
    • więcej
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...