• Przedmiotowy system oceniania

   • 10.10.2018 10:58
   • Przedmiotowy system oceniania z religii w liceum nr VIII
    W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
     
    1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
     
    2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
     
    3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
     
    4. Mobilizacja do dalszej pracy.
     
    Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
     
    1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
     
    2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
     
    3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
     
    4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu uczenia się).
     
    Metody kontroli i ocen:
     
    1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
     
    2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).
     

     
    Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
     
    1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
     
    2. Zainteresowanie przedmiotem.
     
    3. Stosunek do przedmiotu.
     
    4. Pilność i systematyczność.
     
    5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
     
    6. Postawa.   
     
    Ocenie podlegają:
     
    1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo do wglądu w pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji itp.
     
    2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
     
    3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp.
     
    4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
     
    5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
     
    6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.
     
    7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
     
    8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
     
    9. Korzystanie z Pisma św., podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
     
    10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych.
     
    11. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na możliwość oceniania.
     
    W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań, kolejne skutkuje oceną ndst. Trzy plusy skutkują oceną bdb
     
     Uzasadnienie oceny
     
    - uczniowie otrzymują informację zwrotną dotyczącą prac pisemnych podczas lekcji, na których omawiana jest dana praca (np. sprawdzian)
     
    - każde sprawdzone wypracowanie zostaje opisane w recenzji
     
    - odpowiedź ustna jest uzasadniana
     
    - jeśli rodzic w terminie 7 dni od daty wpisania oceny, wyraża pisemną prośbę ( za pomocą Dziennika Elektronicznego LIBRUS Synergia) o jej uzasadnienie, nauczyciel udziela informacji zwrotnej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia tej prośby.
     
    Poprawianie: Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny śródrocznej lub rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych, w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
     
    Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
     
      Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych ale średniej ważonej znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile ich prezentacja przyjmie formę wypowiedzi ustnej bądź innej o charakterze samodzielnym.
     
    Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień.
     
    Formy aktywności             Waga
    Pisemne prace klasowe     4
    Testy wiadomości i umiejętności, sprawdzian pisemny            4
    Systematyczne prowadzenie zeszytu          3
    Wypowiedź ustna               2
    Aktywność na lekcji          1
    kartkówka            2
    Prace domowe     1
    Inne prace, ćwiczenia notatki          3
    Przygotowanie do lekcji    1
    Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach(p.program)                5
    Przygotowanie referatu     1
    Oceny bieżące, śródroczne i roczne według skali:
     
    -celujący (6),                        średnia ważona 5.51
     
    -bardzo dobry (5),                średnia ważona 4.51-5.50
     
     -dobry (4),                            średnia ważona 3.51-4.50
     
    - dostateczny (3),                  średnia ważona  2.51-3.50
     
    - dopuszczający (2),             średnia ważona 1.51-2.50
     
    - niedostateczny (1).             średnia ważona 1.50
     
    Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów
     
    Ocena NIEDOSTATECZNA
     
    Katechizowany:• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy.• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.• Nie wykazuje się znajomością pacierza.• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.• Lekceważy przedmiot.• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.• Opuszcza lekcję religii.• Nie prezentuje religijnego wymiaru własnego życia.
     
    O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania ucznia, które wskazują na tę ocenę.
     
    Wymagania konieczne Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
     
    Katechizowany:• Opanował konieczne pojęcia religijne.• Luźno wiąże ze sobą wiadomości programowe.• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.• Wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.• Prowadzi zeszyt.• Posiada problemy ze znajomością pacierza.• Wykazuje poprawny stosunek do religii.• Jego uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego budzi zastrzeżenia.
     
    Na ocenę dopuszczającą mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.
     
    Wymagania podstawowe Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ
     
    Katechizowany:• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.• Potrafi – przy pomocy nauczyciela  wykorzystać zdobyte wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych.• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.• Prezentuje małą kondensację wypowiedzi.• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek i prac domowych.• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.• Stara się uczestniczyć w życiu parafii.
     
    Na ocenę dostateczną mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.
     
    Wymagania rozszerzające Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ
    Warunkiem koniecznym jest posiadanie systematycznie prowadzonego zeszytu
    Katechizowany:• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.• Opanował materiał programowy z religii.• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wskazane przez nauczyciela.• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.• Podczas lekcji wykorzystuje określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne).• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.• Jest zainteresowany przedmiotem.• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.• Wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.• Jego postawa nie budzi wątpliwości.• Stara się być aktywny podczas lekcji.
     
    O ocenie dobrej mogą decydować także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.
     
    Wymagania dopełniające Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ
     
    Katechizowany:• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.• Wykazuje dobrą znajomość pacierza.• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.• Aktywnie uczestniczy w religii.• Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.• Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
     
    O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.
     
    Wymagania ponadprogramowe Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ
     
    Katechizowany:• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.• Włącza się w prace pozalekcyjne, np. w przygotowanie gazetek religijnych, montaży scenicznych, pomocy katechetycznych itp.• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.• ,codziennej modlitwie, uczestniczy w pielgrzymkach itp.• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
     

     
    Aldona Solarek
     
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • AE:PL-96024-40994-EFJWF-28
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław
    ul.Zaporoska 71
    Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:
    Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...