• PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

   • 23.10.2016 17:50
   • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
   • Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak  wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

     

    SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH UCZNIA:

    1.     Sprawdziany i prace klasowe

    2.     Matury próbne i zadania maturalne

    3.     Kartkówki - krótkie prace pisemne obejmujące zakres treści jednej lub kilku ostatnich lekcji

    4.     Odpowiedź ustna

    5.     Prace domowe

    6.     Przygotowanie do lekcji

    7.     Aktywny udział w lekcji

    8.     Ćwiczenia ustne i pisemne wykonywane podczas lekcji indywidualnie, w parach lub grupach

    9.     Udział w konkursach przedmiotowych i innych formach aktywności promujących język francuski

    10.  Inne formy, np. projekt, prezentacja, film, itp.

     

    SPOSOBY USTALANIA OCEN BIEŻĄCYCH, ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

    W ocenianiu bieżącym przyjmuje się następującą skalę ocen:

    celująca:                    bdb + zadania dodatkowe

    bardzo dobra:          85% - 100%                      

    dobra:                        70% - 84% 

    dostateczna:             55% - 69%                  

    dopuszczająca:         40% - 54%                  

    niedostateczna:        0%  - 39%                 

    Zastrzegamy sobie prawo do zaostrzenia kryteriów oceniania sprawdzianów i kartkówek o charakterze gramatycznym lub typowo leksykalnym. O kryteriach oceniania uczniowie zostaną powiadomieni przed  sprawdzianem.

     

    Oceny cząstkowe i ich waga:

    formy sprawdzania wiedzy ucznia waga oceny
    sprawdzian 5
    praca klasowa (wypracowanie) 4
    kartkówka 2
    odpowiedź ustna 3
    matura próbna i zadania maturalne  w klasie dwujęzycznej

    PP 2

    PR 3

    PD 4

    matura próbna i zadania maturalne  w klasie C

    PP 3

    PR 4

    zadanie domowe 1
    aktywność 2
    inne, np. projekt, prezentacja, film, itp. 3

     

    PP – poziom podstawowy

    PR – poziom rozszerzony

    PD – poziom dwujęzyczny

     

    1.     Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych bierze się pod uwagę ważoną średnią ocen.

    1)     celujący: średnia od 5.0 + wybitne osiągnięcia wykraczające poza program nauczania (np. udział w konkursach)

    2)     bardzo dobry: średnia od 4.5

    3)     dobry: średnia od 3.75

    4)     dostateczny: średnia od 2.75

    5)     dopuszczający: średnia od 2.0

    2.     Nauczyciel może podwyższyć ocenę, jeśli uczeń znacząco wyróżnia się pracą i frekwencją na zajęciach.

    3.     Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę ważoną średnią ocen z całego roku. Nauczyciel ma prawo podwyższyć tę ocenę w przypadku wyraźnych postępów ucznia w drugim semestrze (średnia z drugiego semestru jest znacząco wyższa od średniej z pierwszego semestru).

    4.     W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu obejmującego zagadnienia realizowane w pierwszym semestrze w ciągu 30 dni od rozpoczęcia drugiego semestru.

     

    ZASADY WSPÓŁPRACY

    1.     Nauczyciel zapowiada pracę pisemną co najmniej tydzień przed terminem

    2.    Uczeń, który z powodu kilkudniowej nieobecności (3 dni i więcej) nie przystąpił do napisania sprawdzianu, kartkówki lub innych form sprawdzania umiejętności, jest zobowiązany do zaliczenia go najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania przyczyny absencji w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; w przypadku niedotrzymania powyższego terminu, uczeń przystępuje do zaliczenia danego materiału na pierwszej lekcji języka francuskiego, na której będzie obecny.  Uczeń, który z powodu krótkiej nieobecności (1-2 dni) nie przystąpił do napisania sprawdzianu, kartkówki lub innych form sprawdzania umiejętności, ma obowiązek zaliczyć dany materiał na pierwszej lekcji, na której będzie obecny.

    3.   W klasach dwujęzycznych za poprawę sprawdzianu z umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, uznaje się pozytywną ocenę ze sprawdzianu następnego.

    4.     Aby przekazać uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych, nauczyciele przekazują informację zwrotną poprzez omówienie wyników sprawdzianów i kartkówek na lekcji.

    5.     Rodzic lub opiekun prawny ma prawo uzyskać informację zwrotną o postępach ucznia w formie ustnej podczas konsultacji z rodzicami organizowanych przez szkołę lub w trakcie spotkania w  indywidualnie  ustalonym terminie.

    6.     Rodzic lub opiekun prawny ma prawo wystąpić z pisemną prośbą o uzasadnienie danej oceny pisemnej w terminie 7 dni roboczych od momentu wystawienia oceny. Nauczyciel uzasadnia ją pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia prośby.

    7.     Uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszych zajęciach; zapoznanie odbywa się w formie ustnej i zostaje potwierdzone przez nauczyciela wpisem do dziennika. Z  przedmiotowego systemu oceniania korzystają wszyscy nauczyciele języka francuskiego.

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące nr VIII
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • 717986736
   • 53-415 Wrocław ul.Zaporoska 71 Poland
   • www.facebook.com/pg/lo8Wroclaw
   • sekretariat.lo08@wroclawskaedukacja.pl
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław, REGON 001247850
   • Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby: Tomasz Grzybowski, mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401
 • Galeria zdjęć

   brak danych
   • brak danych
   • Lorem ipsum...